VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pronájmu vozidel u firmy CROSS RENT s.r.o., které jsou nedílnou součástí Smlouvy o nájmu.

Storno poplatky

Stornování pronájmu vozidla je nutné zaslat emailem.

Storno poplatek je účtován z celkové částky za pronájem, nikoli z výše zálohové platby.

Dojde-li ke zrušení objednávky pronájmu v době před začátkem nájmu:

 • Do 60 dnů před pronájmem – bez storno poplatku
 • 59 – 31 dnů před pronájmem – storno poplatek 30%
 • 30 – 8 dnů před pronájmem – storno poplatek 50%
 • 7 – 0 dnů před pronájmem – storno poplatek 100%

Storno poplatky se neplatí pokud: zákazník za sebe zajistí náhradu.

V případě předčasného ukončení či přerušení pronájmu bez zavinění na straně pronajímatele nevzniká nájemci nárok na vrácení ceny pronájmu, ani její poměrné části.

Rezervace vozidla

Rezervace se provádí telefonicky nebo elektronicky. V případě rezervace elektronickou poštou musí být rezervace provedena 48 hodin předem a nájemce musí vyčkat na zpětné potvrzení pronajímatele.

Doba nájmu, prodloužení doby nájmu, sazby při nedodržení

Sazba na den se počítá za 24 hodin od počátku pronájmu, s výjimkou speciálních tarifů uvedených v ceníku služeb. Pokud je denní půjčovní doba překročena o více jak 1 hodinu, účtuje se celý další den. Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá nejpozději 8 hodin před uplynutím doby pronájmu. Toto prodloužení nájmu musí být pronajímatelem schváleno. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy výše uvedeným způsobem, je nájemce v takovém případě povinen platit nájemné v základní sazbě a všechny další náklady spojené s nedodržením dalších smluvních ujednání, které vzniknou pronajímateli vůči dalšímu nájemci. V případě havárie nebo technické poruchy se u pronajatého vozidla neúčtuje nájemné po dobu opravy.
Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (3 doklady pouze při prvním pronájmu)

Společnost:

 • o výpis z obchodního rejstříku
 • o objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce
 • o plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí)
 • o občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče

Živnostník a soukromá osoba:

 • o občanský průkaz
 • o řidičský průkaz sk. B
 • o živnostenský list (u živnostníka)

Cizinci:

 • o cestovní pas
 • o řidičský průkaz
 • o kreditní karta

Doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou. V případě, že bylo nájemci zasláno potvrzení o rezervaci předem, je třeba je předložit při uzavírání smlouvy o nájmu vozidla.

Kauce a její vyúčtování

Tato finanční částka slouží k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem. Nájemce tuto částku zaplatí v hotovosti nebo bankovním převodem před zahájením pronájmu. Výše kauce na vizidlo je 15000 Kč. Kauce na nosič na kolo je 5000 Kč. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé s porušením smlouvy nájemcem. Toto ustanovení platí v případě nedoplatku při vrácení, poškození vozidla a jeho výbavy, za škody způsobené třetím osobám či subjektům a při nedodržení dalších smluvních ujednání, a to za opožděné vrácení vozu a následných nákladů, které tím vzniknou pronajímateli.

Pronájem obsahuje

Servisní náklady, spotřebu provozních kapalin bez pohonných hmot, zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, havarijní pojištění a dálniční známku pro ČR.

Denní limit

Při pronájmu 1-3 dny je stanoven denní limit 350 km/den, při překročení tohoto limitu je účtován poplatek 5 Kč/km vč. DPH. V případě delšího pronájmu není stanoven limit km.

Podmínky – nájemce

Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 18 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny a před zapůjčením předloží patřičné doklady dle III. bodu těchto všeobecných podmínek o pronájmu automobilu.

Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen při užívání pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, a to zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku či zdraví. Nájemce se dále zavazuje používat automobil výhradně na veřejných pozemních komunikacích k tomu určených. Nesmí tento vůz používat k testovacím či soutěžním jízdám a musí vždy tankovat pouze u veřejných čerpacích stanic renomovaných a autorizovaných prodejců pohonných hmot. V případě, že dojde ke spáchání dopravního přestupku se nájemce zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do čtrnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.

Používání pronajatého automobilu

dle návodu od výrobce a instrukcí od pronajímatele, při poruše tachometru ihned odstavit vůz a informovat pronajímatele, neprovádět na vozidle žádné úpravy a změny, na smluvený interval se dostavit na servisní prohlídku, nájemce si plně hradí náplně do ostřikovačů a PHM.

Odpovědnost nájemce a náhrada škody

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané „Všeobecné podmínky pronájmu automobilů“.
Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit minimální spoluúčast 5 % min. však 10.000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 5 % z pořizovací ceny vozidla. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla. V těchto případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného, a to: a) v případě nepojízdnosti vozidla po dobu opravy) ve všech ostatních případech do doby uzavření případu. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kreditní karty nebo bankovního účtu nájemce. Pokud nájemce nedisponuje hotovostí tak může být ze strany pronajímatele dlužná částka vymáhána zástavním právem a následným prodejem veškerého movitého i nemovitého majetku nájemce. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

Místo zapůjčení vozu

Přistavení objednaného vozu je pouze v sídle společnosti CROSS SPEED s.r.o., pokud není předem dohodnuto jinak, na adrese:
Branišovice 179, 671 77 BRANIŠOVICE

Místo vrácení vozu

Vrácení vozu je vždy totožné s místem zapůjčení, pokud není písemně a předem dohodnuto jinak. Nájemce bere na vědomí, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro vyhledání a odebrání vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jdou k tíži nájemce. Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení vozidla bude celá záležitost předána k posouzení kompetentním orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových případech činí 3.000 Kč bez DPH za každý den prodlení.

Pohonné hmoty a jejich vyúčtování

Sazby dle ceníku služeb nezahrnují pohonné hmoty. Vozidlo se předává s plnou nádrží a s plnou nádrží jej rovněž nájemce vrací. Za dotankování chybějících pohonných hmot se vždy účtuje jednorázový poplatek 500 Kč bez DPH a chybějící pohonné hmoty na konci výpůjčky.

Čistota vozidla

Zapůjčené vozidlo musí být vráceno kompletně čisté, přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu (okna, karoserie včetně kol) a současně interiér (palubní deska, sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky viditelného znečištění či poškození. V případě nedodržení tohoto ustanovení má pronajímatel právo účtovat za kompletní umytí a vyčištění vozu jednorázový poplatek ve výši 1.000 až 4.000 Kč bez DPH (dle typu vozidla).

Ve všech našich vozidlech platí ZÁKAZ KOUŘENÍ, v případě nedodržení bude naúčtován jednorázový poplatek ve výši 2.500 Kč bez DPH.

Asistenční služba

V případě nesnází může být využita asistenční služba pojišťovny, u které je vůz pojištěn. V každém případě musí nájemce vždy informovat pronajímatele a ten rozhodne jakou formou bude vozidlo odtaženo či zprovozněno ke spokojenosti nájemce.

Platba za pronájem

Platba za pronájem vozu je vždy realizována v hotovosti v místě zapůjčení a nebo bezhotovostní platbou bankovním převodem předem.

Pojištění

V ceníku služeb je zahrnuto povinné ručení a havarijní pojistka s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním a to vždy s minimální spoluúčastí 5 % min. však 10.000 Kč, pojištění skel a úrazové pojištění osob. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle. U jednotlivých kategorií automobilů se může lišit výše minimální spoluúčasti havarijního pojištění. (Všeobecně se dá říci, že je spoluúčast vždy buďto 5 % nebo max. 10 %). Rovněž u připojištění skel vozidla a úrazového pojištění jsou u jednotlivých automobilů rozdíly.

Zabezpečení odstaveného vozidla

Nájemce je vždy a za všech okolností při odstavení vozu povinen vozidlo řádně uzamknout a pokud je vůz vybaven i mechanických zabezpečením jako např. zámkem zpátečky jej vždy použít. Jestliže má vozidlo autorádio s přehrávačem tak vždy, pokud to je možné, vyjmout a uschovat odnímatelný panel. V případě odcizení vozidla a prokázání, že vůz nebyl řádně zajištěn, hradí nájemce veškeré náklady spojené se ztrátou a paušální denní sazbou 1.000 Kč bez DPH, až do vyřešení a uzavření celého případu POLICIÍ a POJIŠŤOVNOU.

Ztráta klíčů nebo dokumentů

V případě ztráty klíče od Vozidla je nájemce povinen pronajímateli uhradit částku 7.000 Kč bez DPH. V případě ztráty kteréhokoliv dokumentu uvedeného v předávacím protokolu je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku 1.500 Kč bez DPH za každý ztracený dokument.

Ostatní ujednání – závěr

Nájemce se podpisem této smlouvy o pronájmu motorového vozidla zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti. Jakékoli dodatečné individuální dohody o podmínkách pronájmu vozidla musí být vždy předem a v písemné formě potvrzeny pronajímatelem. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců automobilů u firmy CROSS RENT s.r.o.
Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy o pronájmu motorového vozidla a těchto všeobecných podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20. ledna 2019.